MSZ - 006 Ver.Ed "Kai"
scale 1/144
RX - 93 Ver.Ed "Kai"
scale 1/144
RX - 110 Ver.Ed "Kai"
scale 1/144
ZGMF-X56S/B  Ver.Ed "Kai"
scale 1/144
MSN - 100 Ver.Ed "Kai"
scale 1/144
GN - 009 Ver.Ed "Kai"
scale 1/144
Project Gwen - reZel FA+FW-
Ver.Ed"Kai"
Project Leiv - TAKE OFF-
Ver.Ed"Kai"